MasterFy Translations Ltd.

info@MasterFy.com
Gii thiu c^ong ty:

C^ong ty MasterFy Translations Co., Ltd. d~a dang k'y th^ong qua s phê chun ca B Qun l'y hành chính c^ong thng Thng Hi, là C^ong ty Dch thut Thng Hi chuyên nghip, quy m^o ln, cung cp cho khách hàng trên toàn cu phng án gii quyt trên nhiu loi ng^on ng, là hi viên ca Hip hi Dch thut Trung Quc. C^ong ty Dch thut V~u Dch dc hình thành t s liên kt gia Giám dc d án cao cp c^ong ty dch thut chuyên nghip quy m^o ln và cung cp dch v ni da hóa , nh^an viên biên dch cao cp, cùng vi biên tp IT và k~i s thit k vi kinh nghim phong phú, nm gi kinh nghim phong phú v phiên dch thc t và qun l'y d án quy m^o ln. Cht lng dch thut và trình d phc v nhn dc s ng h nhit tình ca khách hàng, x^ay dng dc uy tín tt dp, d~a n^ang cao mt cách dáng k thng hiu và danh ting ca Dch thut V~u Dch. Dch v dch thut mà c^ong ty cung cp bao gm nhiu loi dch v chuyên ngành nh dch vit nhiu loi ng^on ng, phn mm ni da hóa, trang mng ni da hóa, audio (video) ni da hóa, dch h tng kinh doanh thng mi, dch dui, dch dng thanh, dnh thut truyn th^ong da phng tin, ch bn van phòng (DTP), trc nghim phn mm, tp hun dch thut, nh^an lc thuê ngoài, cho thuê thit b dch thut, giy chng nhn con du dch thut, .v.v..

Mi thành viên ca chúng t^oi du là nhng nh^an viên biên phiên dch có kinh nghim phong phú và do chính Giám dc c^ong trình tin hành trc nghim, kim tra, tp hun và la chn k lng. Nguyên tc s dng nh^an tài ca chúng t^oi là cht lng lu^on dc u tiên hàng du. 80% nh^an viên ca C^ong ty có hc v Thc s~i tr lên, có dy d kin thc chuyên ngành, ít nht có kinh nghim dch thut t 6 nam tr lên. Mi thành viên ca di ng~u C^ong ty Dch thut V~u Dch du có nang lc x l'y van bn và biu dt ng^on ng mt cách vng chc. Ch^an thành, t m, thc t, phát trin toàn din, khách quan, c^ong bng là thái d làm vic nht quán ca chúng t^oi. Cht lng và uy tín lu^on dng du, giao hàng dúng thi hn, phc v vì li ích ca khách hàng là mc tiêu theo dui c^ong vic kh^ong bao gi thay di ca chúng t^oi.

C^ong ty có dc s y quyn bi “Con du dch thut chuyên dng” ca Di s quán và Van phòng chính ph các nc. Dch v dch thut mà chúng t^oi cung cp bao gm dch thut t ting Trung sang mt ng^on ng khác, t mt ng^on ng khác sang ting Trung, và t mt ng^on ng này sang mt ng^on ng khác. Bao gm phc v dch thut hn 100 loi ng^on ng cao cp ca các quc gia nh phiên dch ting Hàn Quc, phiên dch ting Anh, phiên dch ting Nht, phiên dch ting Dc, phiên dch ting Pháp, phiên dch ting Nga, phiên dch ting T^ay Ban Nha, phiên dch ting B Dào Nha, phiên dch ting 'Y, phiên dch ting Rp, phiên dch ting Hà Lan, phiên dch ting Th Nh~i Kì, phiên dch ting Thái Lan, phiên dch ting Malaysia, phiên dch ting Indonesia, phiên dch ting Ba T, phiên dch ting Vit Nam, phiên dch ting Hy Lp, phiên dch ting Hin-di, phiên dch ting Do Thái, .v.v...

Cho dn nay, chúng t^oi d~a cung cp dch v dch thut chuyên nghip cho hn mt vn dn v doanh nghip và cá nh^an, dng thi d~a thit lp mi quan h hp tác l^au dài và tt dp vi nhiu doanh nghip c^ong ngh cao và các c^ong ty phát trin phn mm. Khách hàng ca chúng t^oi bao gm Microsoft, IBM、Siemens, VOLVO、GM、Panasonic, Din t SamSung,Sony, Ng^an hàng Trung Quc (Bank of China), Lenovo, China Merchants Bank, HuaWei, BYD, C^ong ty phn mm UFIDA, China Telecom, China Mobile, .v.v...S hài lòng ca khách hàng chính là dng lc làm vic ca chúng t^oi, t^on ch ca chúng t^oi là cung cp cho khách hàng dch v cht lng và hiu qu. Bt k là khách hàng cá nh^an hay khách hàng t các dn v doanh nghip xp hng 500 dn v doanh nghip ln trên th gii, chúng t^oi du cung cp dch v dch thut mt cách dng du, tiêu chun cao, yêu cu nghim ngt và khin qu'y khách hàng hài lòng!

Liên h vi chúng t^oi:

Din thoi: +86-21-63802116

MasterFy Translations Co., Ltd. Th^ong tin liên h di d^ay:
Da ch: Phòng 19C12 tòa nhà C tng 19 khu Nht Thiên H, s 130 dng Hng Phong, thành ph Thng Hi, Trung Quc.
Din thoi:+86-21-63802116
Fax:+86-21-51010666
Email:info@MasterFy.com
Website:http://www.MasterFy.com

'Indice de clientes

Dch thut các loi ng^on ng

 • proposta
 • contrato
 • cartaz de edifício
 • engenharia
 • site
 • máquina
 • eletrónico
 • construc~ao
 • certificado
 • anúncio
 • química
 • medicamento
 • financas
 • cominicac~oes
 • software
 • verículo
 • financeiro
 • leis
 • elétrico
 • patente
 • petróleo
 • siderúrgia
 • metalurgia
 • energia
 • protec~ao ambiental,biologia
 • aeroespacial
 • alimentos
 • vestuário
 • têxtil
 • impress~ao e tingimento
 • agricultura
 • hidráulica
 • economia
 • títulos
 • seguros
 • IT
 • cultura
 • educac~ao
 • artes
 • turismo
 • comércio
 • transporte
 • logística
 • ciências sociais
 • jornalismo
 • literatura
 • beleza
 • correspondência
 • medicina
 • desportes
 • energia elétrica
 • impress~ao
 • papel
 • comércio exterior
 • geologia
 • embarcac~ao
 • petroquímica
 • molde
 • metal
 • equipamentos
 • pintura
 • pontes e túneis
 • visto de estudante
 • servico de exposic~ao
 • multimédia
 • dactilografia
 • editorac~ao eletr^onica (DTP)
 • como servicos localizados
 • interpretac~ao simult^anea
Nhiu hn >

L~inh vc phc v:

 • Phc v dch vit
 • v ni da hóa và phc v phiên dch khu ng trên nhiu l~inh vc chuyên ngành nh Dch thut h s d thu
 • Dch thut hp dng
 • Dch thut n phm qung cáo
 • Dch thut x^ay dng
 • Dch thut trang mng
 • Dch thut c khí ch to máy móc
 • Dch thut din t
 • Dch thut kin trúc
 • Dch thut giy t c^ong chng
 • Dch thut qung cáo
 • Dch thut hóa hc
 • Dch thut y dc
 • Dch thut tài chính
 • Dch thut c^ong ngh th^ong tin
 • Dch thut phn mm
 • Dch thut k thut ^o t^o
 • Dch thut kinh t
 • Dch thut chuyên ngành pháp l'y
 • Dch thut din t và c khí
 • Dch thut c^ong ngh dc quyn
 • Dch thut du khí, Dch thut dng st
 • Dch thut c^ong ngh luyn kim
 • Dch thut nguyên liu nang lng
 • Dch thut m^oi trng
 • Dch thut c^ong ngh sinh hc
 • Dch thut hàng kh^ong
 • Dch thut thc phm
 • Dch thut thi trang
 • Dch thut c^ong ngh dt may
 • Dch thut c^ong ngh nhum in
 • Dch thut n^ong nghip
 • Dch thut thy li
 • Dch thut kinh t
 • Dch thut chng khoán
 • Dch thut bo him
 • Dch thut c^ong ngh th^ong tin
 • Dch thut van hóa
 • Dch thut giáo dc
 • Dch thut van ngh
 • Dch thut du lch
 • Dch thut thng mi
 • Dch thut giao th^ong
 • Dch thut c^ong nghip vn ti
 • Dch thut d^ay truyn cung ng
 • Dch thut khoa hc x~a hi
 • Dch thut tin tc thi s
 • Dch thut tài liu van hin
 • Dch thut c^ong ngh thm m
 • Dch thut th^ong tin
 • Dch thut y khoa
 • Dch thut th dc th thao
 • Dch thut din lc
 • Dch thut c^ong ngh in n
 • Dch thut c^ong ngh sn xut giy
 • Dch thut ngoi thng
 • Dch thut da cht
 • Dch thut hàng hi
 • Dch thut du m
 • Dch thut c^ong ngh dúc
 • Dch thut x l'y kim loi
 • Dch thut thit b
 • Dch thut vt liu sn
 • Dch thut c^ong ngh cu và dng hm
 • thut visa du hc
 • Dch thut phc v hi tr trin l~am
 • Dch thut truyn th^ong da phng tin
 • Dch thut ghi chép van t
 • Dch thut ch bn van phòng
 • Dch thut c^ong ngh ch bn din t, vv...
Nhiu hn >